Hiển thị tất cả 4 kết quả

I will be your LIVE English and Vietnamese translator

1.250.0004.030.000
Are you looking for an English-Vietnamese translator to help you communicate face-to-face with your customers, colleagues, employees, or partners? I'll help you. Hi, My name is John, and I'm a native Vietnamese speaker. I will be your LIVE English-Vietnamese interpreter via Zoom, Skype, or Google Meet.

I will make a video in Vietnamese to market your brand

115.0009.200.000
My name is John. I'm a native Vietnamese speaker. I will help you make a video in Vietnamese (raw version). You need to send me your Vietnamese scripts and requirements. I will follow your instructions and create a Vietnamese video matching your need. Below you can choose the number of words for the video and how long you want the job to complete.  

I will teach you how to speak Vietnamese like a native

80.000330.000
I will teach you how to speak Vietnamese like a pro. My name is John. I'm a native Vietnamese speaker. Therefore, you will surely get the best accent and lessons. You don't need to know anything before starting. Just simply choose the time and student number below and order. Then we can kick off immediately.

Tôi sẽ giúp bạn Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

115.0003.800.000
Xin chào, nếu bạn đang tìm kiếm một dịch giả chuyên nghiệp có thể giúp bạn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại thì bạn đã đến đúng nơi rồi. Bạn không cần tìm nữa! Tôi ở đây để hỗ trợ bạn cho đến khi bạn hoàn toàn hài lòng với kết quả.
  • Hi there, if you are looking for a professional translator who can help you translate from English to Vietnamese and vice versa, you have come to the right place. Your search ends here! I’m here to support you until you are completely satisfied with the results.
Bạn chỉ cần chọn số từ cần dịch, số ngày bạn muốn công việc được hoàn thành và số lần chỉnh sửa bạn mong muốn ngay bên dưới và đăng ký. Sau đó tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng.
  • Just choose the number of words to translate, the number of days you want the job to complete, and the number of revisions you desire right below and register. Then I will assist you quickly.

115000

Tôi sẽ giúp bạn Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại

Trong kho